Писарница и архива

Писарница и архива

 

Писарница и архива

Судска писарница – надлежности судске писарнице прописане су Судским пословником.

Члан 35.

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда. Ако је то целисходније, поједини послови, могу се обављати и у судским јединицама, односно у одељењима изван седишта суда.

За поједине врсте послова у судовима се могу образовати и посебне организационе јединице писарнице, као што су: пријемна канцеларија, одељење за препис, експедицију поште и сл. Ове организационе јединице могу се образовати и у судским јединицама, односно у одељењима изван седишта суда.

Послове из ст. 1. и 2. овог члана који ће се обављати у седишту суда, судским јединицама, односно одељењима изван седишта суда одређује председник у зависности од обима послова у суду, техничко-организационих потреба суда, промене годишњег распореда послова и сл.

 

Члан 36.

Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити и послове појединих организационих јединица писарнице.

Када је писарница подељена на више одсека или одељења, радом одсека или одељења руководи шеф одсека, односно одељења под надзором управитеља писарнице.

 

Кривична писарница

Парнична писарница (у оквиру које се обављају послови парничне писарнице, писарнице за породичне спорове и писарнице радних спорова)

Ванпарнична писарница

Извршна писарница

Служба пријема и експедиције

Судски извршитељиАрхива - Архивираним предметима рукује одређени запослени у писарници ( у даљем тексту: архивар).

Предмети се из архиве издају на захтев судије или лица које он овласти (Образац бр. 134). Другим судовима, државним органима или установама предмети се могу дати кад то писмено одобри председник или запослени кога он одреди. На место где се налазио издати предмет ставља се помоћни омот списа са захтевом и одобрењем.

Архивар води списак издатих предмета из архиве са назначењем времена када би предмет требало да буде враћен архиви. Он најмање једанпут месечно проверава да ли су предмети враћени у предвиђеним роковима, а ако нису, о томе обавештава управитеља писарнице.