Судије

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Аранђеловац судијску функцију обавља 12 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Аранђеловцу су:

Судије Основног суда у Аранђеловцу су:

 

 1. Судија Златко јовановић
 2. Судија Глигор Сворцан
 3. Судија Весна Ивков Радовић
 4. Судија Весна Љамић
 5. Судија Милан Месаровић
 6. Судија Горица Ћоралић
 7. Судија Живослав Кузмић
 8. Судија Милан Бабић
 9. Судија Јелена Раденковић
 10. Судија Бранка Батавељић
 11. Судија Надежда Симић 
 12. Судија Анкица Станојловић