УВЕРЕЊА

Уверења

УВЕРЕЊА

Основни суд у Аранђеловцу, као и остали судови опште надлежности, издаје уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага.

Уверења се издају према службеним евиденцијама Основног суда у Аранђеловцу и Вишег суда у Крагујевцу Основног јавног тужилаштва у Аранђеловцу и Вишег јавног тужилаштва у Крагујевцу.

 

Потребна документација

Издавање уверења да се не води поступак против физичких лица

лична карта

 оверено пуномоћје којим се треће лице овлашћује да преузме за неког уверење да није покренут поступак, односно да се не води истрага

личну карту/пасош или оверену фотокопију личне карте односно пасоша особе за коју се уверење издаје

доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динара (сем уверења ради запослења, за која се такса не плаћа).

жиро рачун бр. 840-30612845-29, с позивом на број 89-003