Основни суд у Аранђеловцу
ИнформацијеЈАВНЕ НАБАВКЕ ТОК ПРЕДМЕТА

Понедељак 17.02.2020.  

ПРИТУЖБЕ НА РАД

Странка или други учесник у судском поступку има право притужбе на рад суда, председнику суда, када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход.

На овом месту, пре свега желимо да вам укажемо да је судијска функција заштићена Уставом Републике Србије, као највишим правним актом наше земље, који својим одредбама прокламује независност судијске функције и у члану 149. прописује да је судија у вршењу судијске функције независан у свом раду и потчињен само Уставу и закону, као и да је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције забрањен.

Исто тако, одредбом чл. 22. Закона о судијама, судија је слободан у заступању свог схватања, утврђивању чињеница и примени права, у свему о чему одлучује и није дужан да икоме, па ни другим судијама и председнику суда објашњава своја правна схватања и утврђено чињенично стање, изузев у образложењу одлуке или кад то закон посебно налаже.

Из напред цитираних законских одредаба јасно се могу утврдити границе овлашћења председника суда у поступку по притужбама странака, те тако председник суда нема овлашћења да на било који начин утиче на судију у погледу тога како ће судија водити поступак, које доказе ће у поступку изводити и којим ће се чињеницама руководити приликом доношења одлука у току поступка. Законитост и правилност спроведеног доказног поступка, оцена изведених доказа и утврђеног чињеничног стања, као и донете одлуке у поступку, може бити испитана само у одговарајућем судском поступку по правном леку, а никако у поступку по притужбама странака.

Притужбу на рад суда можете поднети у случају одуговлачења, неправилности и неоправданог утицаја на ток и исход поступка од стране суда које је проузроковано:

 • Пропустом поступајућег судије да закаже припремно рочиште или главни претрес у законском термину.
 • Одлагање рочишта услед пропуста у раду суда (нпр. доставне службе суда или записничара).
 • Заказивање рочишта или претреса у неоправдано дугим временским интервалима.
 • Одуговлачење суда приликом израде писаних отправака решења и пресуда.
 • Недостављање списа предмета другостепеном суду у ситуацијама када су испуњени сви законски услови.
 • Непоступање по предлозима странака, или кашњење у погледу доношења одлука о којим је суд дужан да одлучи у складу са законом (нпр. недоношење одлуке о предлогу странке за враћање у пређашње стање, предлогу за укидање клаузуле правоснажности и сл.)
 • Кашњење у достављању поднесака странкама.
 • Неправилности код расподеле предмета судијама, и друго.
 • У тим ситуцијама, уколико председник суда утврди основаност притужбе, примениће мере из своје надлежности у циљу отклањања уочених неправилности и бржег спровођења поступка пред судом.

  Притужбу на рад Основног суда у Аранђеловцу можете поднети писмено председници суда Вери Јевтић, на адресу Књаза Милоша 102, Аранђеловац, уз обавезу да у притужби:

 • тачно означите број предмета на који се притужујете,
 • наведете разлоге притужења и
 • личне податке, име презиме и адресу на којој станујете.
 • Такође, постоји могућност да поводом притужбе закажете разговор са председником суда, телефонским путем,

  позивом на број 034/617-0637.

  Образац притужбе можете преузети овде.

  
  .